Adomo Gasperaicio nuotr. 2019m.

2019 m. liepos 19 d. Utenos kraštotyros muziejuje vyko tradicinis, kasmetinis Utenos literatų klubo „Verdenė“ renginys „Gimtoji mūsų žemė“. Šiai temai itin tiko naujai išleistos kraštotyrininko, literato, Utenos krašto Garbės piliečio, Lietuvos Garbės kraštotyrininko, Utenos kultūros ir meno bei Lietuvos kultūros ministerijos premijų laureato Antano Gasperaičio apsakymų ir apybraižų knygos „Žmonės prie Viržintėlės“ sutiktuvės. Knygą leido leidykla „Indra“ pagal Utenos literatų klubo „:Verdenė“ paruoštą projektą, rėmė Utenos rajono savivaldybė iš kultūrinės veiklos finansavimo lėšų. Pirmojoje knygos dalyje „Beduonių metai“ - apsakymai, pasakojantys apie Nemeikščių krašto, per kurį vinguriuoja Viržintėlės upė, žmonių likimus, gyvenimus, jausmus, žmogiškumą ir skriaudas sudėtingais pokario metais.

Antrojoje knygos dalyje „Žmonės prie Viržintėlės“- apybraižos apie žymias krašto asmenybes, gimusias apylinkių kaimuose, tapusius žinomais šalyje ar užsienyje. Trumpai apie juos:
Rašytojas, literatūros kritikas, vertėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, Kauno VD universiteto Garbės daktaras Alfonsas Nyka-Niliūnas (Čipkus), gimė Nemeikščiuose 1919 m., mirė 2015 m. JAV, urnoje palaidotas Utenos senosiose kapinėse 2017 m.

Istorikas, pedagogas, žurnalistas, gyvenęs ir dirbęs JAV, Vincentas Liulevičius gimė 1902 m. Kryželių kaime, mirė 1989 m. JAV, palaidotas Čikagos šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Teologijos profesorius, akademikas, Lietuvos katalikų mokslo akademijos prezidentas, Gregoriano universiteto profesorius Romoje, Vytauto Didžiojo universiteto Garbės daktaras, apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino trečiojo laipsnio ordinu, Utenos krašto Garbės pilietis, Antanas Liuima gimė 1910 m. Ažudvario kaime, mirė 2000 m. Romoje.
Skulptorius, inžinierius Pranas Gasparonis gyveno ir dirbo JAV, sukūrė biustus B. Brazdžioniui, Alei Rūtai, M. Biržiškai, J. Gliaudai ir kitiems žymiems išeivijos lietuviams. Gimė Juodiškio vienkiemyje, mirė Utenos rajone savo tėviškėje 2005 m.
Aktorius, švietėjas, Lietuvių teatro organizatorius Petrograde, 1938 m. Lietuvių teatro apdovanotas auksiniu Garbės ženklu, kaupęs biblioteką, kurią padovanojo Kauno universitetui, Antanas Jasūdis gimė 1878 m. Puodžių kaime, mirė 1963 m. Telšių rajone.
Lietuvos kariuomenės savanoris, rašytojas, publicistas, muzikantas, Aklųjų instituto steigėjas, apdovanotas Vyčio kryžiumi Pranas Daunys, gimė 1900 m. Paneveržio kaime, mirė 1962 m. Kaune.
Rašytojas, žurnalistas, redaktorius, gyvenęs ir kūręs JAV, Petras Tarulis (Juozas Petrėnas) gimė 1896 m. Degučių kaime. Mirė 1980 m. JAV. Palaidotas Kaune.
Renginyje kalbėjo verdeniečiai: Stepas Eitminavičius, Petras Panavas, Leonora Buičenkienė, Marija Jurgelėnienė, Klemensas Kupriūnas, Baniutė Baravykienė, Regina Stakėnienė: Utenos savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, leidyklos „Indra“ bendrasavininkė Žaneta Kibicklienė, Antano sūnus Gytis Gasperaitis, anūkai, muziejininkė Bronislava Juknevičienė, tautodailininkė Alvyra Žemaitienė...
A. Gasperaičio knygos „Žmonės prie Viržintėlės sutiktuvėse įspūdingai harmoningai skambėjo Utenos meno mokyklos kapelos „Sietynėlis“ (vadovė Rima Garsonienė) atliekamos liaudies melodijos.

Regina Stakėnienė

Reginos Stakėnienės ir Adomo Gasperaičio nuotraukos.

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt