Violeta Develienė

2013 10 10 2013 m. spalio 10 dieną į Utenos muzikos mokyklos salėje vyko renginys, skirtas Utenos literatų klubo „Verdenė" 30 metų veiklos sukakčiai paminėti. Renginio metu uteniškiams pristatytas almanachas „Verdenė". Tai jau šeštoji uteniškių literatų knyga. Muzikinius kūrinius šventės dalyviams dovanojo Audronė Misiukaitė, Gintarė Armonaitienė ir Renata Buzėnaitė. Jubiliejinį vakarą vedė trumpam iš už jūrų marių sugrįžusi poetė Rūta Jonuškienė, pakviesdama šventiškai nusiteikusius verdeniečius paskaityti savo kūrybą. Skelbdama jubiliejaus pradžią, klubo „Verdenė" pirmininkė Regina Stakėnienė pasidžiaugė, kad nuostabiausia klubo veikloje tai, kad verdeniečių vaikai ir vaikaičiai, mokiniai, bendraminčiai yra aktyvūs savo žinomų tėvų, vaikų, mokytojų pagalbininkai renginiuose, leidybiniuose darbuose, iliustracijų, muzikos ar režisūros kūryboje. Prisiminta, kaip pagarbos vienas kitam, supratimo ir meilės siekė mokytojas Rapolas Šaltenis, klubo „Verdenė" lyderis, vadovas Mindaugas Stundžia. Nostalgiškai prisiminta, kaip prieš keletą dešimtmečių į literatūrinį sambūrį atėjo jauni, tik ką mokslus baigę, dar nežinomi literatai - Regina, Vytautas, Rūta, Stepas, Alvydas, Odeta, Audronė, Arvydas, Violeta, Klemensas... Jie pratęsė ir sutvirtino Utenos krašto literatūros pamatą. Jubiliejaus proga savo kūrybą visų pirma paskaitė tie žmonės, kurie klube nuo pat pirmųjų dienų. Vėliau muzikos garsai persipynė su svečių sveikinimais, linkėjimais ir naujų kūrinių skaitiniais. Didelė, graži kuriančiųjų bendrija padovanojo vieni kitiems savo sielos džiaugsmus, skausmus, įžvalgas ir palinkėjimus. 

 

Verdenės klubo  istorija
klubo „Verdenė" pirmininkė Regina Stakėnienė

Prieš 30 metų, rugsėjo trečią dieną, tuometinėje Utenos rajono centrinėje bibliotekoje, direktorės Genovaitės Driukienės iniciatyva buvo suorganizuotas knygos bičiulių susirinkimas, kurio metu nutarta burtis į knygos mylėtojų klubą. Klubo pirmininke buvo išrinkta tuometinė skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Alma Eigerdienė. Į veiklą susibūrė 29 įvairių specialybių ir poreikių žmonės. Žurnalistas ir vertėjas Romualdas Valančiūnas pasiūlė klubą pavadinti prasmingu „Verdenės" vardu, o dailininkas Klemensas Kupriūnas sukūrė klubo ženklą. Klubo pirmininku išrinktas poetas, žurnalistas Petras Mindaugas Stundžia, renginių organizatore - Regina Stakėnienė. Šie puikūs žmonės rūpinosi verdeniečių leidžiamomis knygomis, organizavo knygų pristatymus, aptarimus, parodas, literatūros vakarus ir kitą kultūrinę veiklą.
Leidiniai
1987 metais poetas ir dailininkas Klemensas Kupriūnas sudarė ir Utenos spaustuvėje išleido pirmąjį literatų leidinuką, kuriame buvo publikuota vienuolikos autorių kūryba.
1989 metais klubas išleido pirmąjį literatų kūrybos almanachą  „Verdenė". Šiame leidinyje sudėta 26 autorių kūryba. 1995 metais leidykla  „Indra", kuriai vadovauja verdenietis Antanas Kibickas, išleido antrąjį almanachą, kurį sudarė poetas Vytautas Kaziela. Jame - jau 34 autorių kūryba. Trečiasis spalvingas almanachas  „Verdenė" išleistas 1998 metais, remiant Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai ir leidyklai  „Indra". Leidinį sudarė poetas Petras Panavas. Almanache publikuota 36 literatų kūryba. 2003 metais išleistas ketvirtas spalvingas almanachas  „Verdenė", kurį sudarė poetė Rūta Jonuškienė. Jame net 46 literatų kūryba. Ketvirtąją knygą meninėmis fotografijomis papuošė Audronė Misiukaitė, penktojoje- ekslibriai dovanoti literatams pasaulio menininkų. Toks buvo Klemenso Kupriūno sumanymas. Penktojoje knygoje nemažai svečių, tad autorių čia - net 63. Minėtuose almanacho „Verdenė" knygose atsispindi visa daugelio metų klubo veikla - kūryba, informacija, mintys apie knygas ir autorius. Apie verdeniečių kūrybinę brandą sako ir tai, kad penki klubo nariai: P. Panavas, V. Kaziela, M.Stundžia, A. Gasperaitis, E. Rinkevičius yra įtraukti į Lietuvių literatūros enciklopediją, septyni - į V. Vanago „Lietuvių rašytojų sąvadą", dvidešimt - į Utenos krašto enciklopediją. Neseniai telefonu kubo „Verdenė" siela Regina Stakėnienė išgirdo bene patį didžiausią literatūrinės veiklos įvertinimą. Knygos sudarytoja ieškojo Mindaugo Stundžios leidimo įtraukti jo poeziją į mokyklinių vadovėlių programas. Džiugu atsiminti, kaip pačiame didžiausiame šurmulyje ir aukščiausiu lygiu 2006 m. vyko pedagogo, rašytojo Stepo Eitminavičiaus knygos „Baladė apie mokytoją" pristatymas Vilniaus tarptautinėje knygų mugėje LITEXPO parodų centre.

Šeštasis Utenos literatų kūrybos almanachas „Žodžiu įprasminę" išleistas šiemet.
Almanacho leidybą rėmė Utenos rajono savivaldybė iš kultūrinės veiklos finansavimo programos lėšų. Leidinį sudarė, redagavo ir autorius kalbino mokytojas, rašytojas Stepas Eitminavičius. Projekto koordinatorė Regina Stakėnienė. Viršelio dailininkas Linas Bražiūnas, nuotraukos Audreolės Pivorės ir iš „Verdenės" klubo archyvo. Tai dar vienas stiprus, posmais ir proza čiulenantis upelis literatūrinėje  Verdenės" tėkmėje.

Verdeniečių iniciatyva 1996- 2013 metais pagal įvairių programų projektus išleista per 60 leidinių. Daugumos jų atsiradimas buvo šventiškai sutiktas ir pristatytas visuomenei. Kiekvienas leidinys buvo svarbus, ypatingas. Klubo veiklą remia Lietuvos respublikos Kultūros ministerija, rajono savivaldybė, Utenos apskrities viršininko administracija, A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, leidykla  Indra", UAB  Utenos trikotažas", kitos įmonės, Utenos kultūros centras, Utenos kraštotyros muziejus.

 

 

 

 

 

 

stiklo galerija

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt