Verdeniečiai prie paminklo ŽemaiteiReik mylėti gimta kalba,
Kuri labai gražiai skamba.
Tėvynę savo mylėki,
Visas jėgas jai paskirki.

Tai posmelis iš žinomo Suvalkijos kanklininko „Skriaudžių" kanklių ansamblio vadovo Prano Puskunigio (1860-1946m.) sukurtos dainos. Suvalkijos kraštas itin reikšmingas Lietuvos kultūros, lietuvių kalbos raidai. Gal dėl to Tarmių metų pavasarį Marijampolės literatų klubas „Sietynas" P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje surengė „Tarmių šventę". Šioje šventėje dalyvavo Aukštaitijos, Žemaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos, Suvalkų nūdienos literatūros kūrėjai: Telšių literatų klubo „Šatrija", Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė", Marijampolės literatų klubo „Sietynas", Utenos literatų klubo „Verdenė" atstovai, svečiai iš Lenkijos respublikos – Suvalkų klubo „Vienybė" literatai.

Atvykusius renginio dalyvius pasveikino Marijampolės savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Jūratė Zakarevičienė, klubo „Sietynas" valdybos pirmininkas Ričardas Jurgelevičius.
Itin spalvingos, seniausios Europoje lietuvių kalbos tarmes ir protarmes profesionaliai apžvelgė Marijampolės kolegijos lektorė Birutė Zaveckienė. Vėliau salėje įsisiūbavo tarmiški, nuoširdūs, labai įvairūs, pasakojimai, pajuokavimai, poezija, dainos vienoje erdvėje. Tai reikšminga, reta, pasiilgta tarmių šventė. Pagarbos verti tie, kurie sumanė, paskelbė Tarmių metus ar organizavo renginius.

Man šioje šventėje didžiausią įspūdį paliko Suvalkų klubo „Vienybė" literato Juozo Varnelio itin raiškiai skaitoma kūryba. Vaikystėje gyventi išvykęs Lenkijon, jis išsaugojo autentišką Dzūkų krašto kalbėjimą, tarimą. Pralinksmino ir kalba bendraujant. Išgirdęs, kad esame iš Utenos, jis šūktelėjo: „Tai jūs nuo Kacino!" Pasakiau, kad nuo paties geriausio Lietuvoje mero Alvydo Katino. Nenustebinau - apie tai jis jau buvo girdėjęs.
Itin reikšmingai į šventę įsijungė ir Utenos literatų klubo „Verdenė" narys, Utenos miesto garbės pilietis, rajono kultūros ir meno premijos laureatas, kraštotyrininkas Antanas Gasperaitis. Jis raiškiai paskaitė rašytojo Pulgio Andriušio ištraukėlę. Rašytojas iš Utenos rajono Gaidžių kaimo 1944 metais pasitraukė į Vakarus, taip išsaugodamas savo gimtojo kaimo aukštaitišką tarmę. Savo gimtojo krašto protarmėmis kūrybą skaitė verdeniečiai: rašytojas, respublikinės A. Miškinio , Utenos rajono kultūros ir meno premijų laureatas Petras Panavas, rajono kultūros ir meno premijos laureatai, klubo garbės prezidentas Mindaugas Stundžia ir dalininkas Klemensas Kupriūnas bei literatės Adelė Motiejaitienė, Aldona Pelanienė, Regina Abukauskienė, išleidusios po keletą savo kūrybos leidinių. A. Gasperaičiui užvedus dainą „Dainų dainelį" (Antano Baranausko žodžiais), kartu su uteniškiais uždainavo suvalkiečiai, dzūkai, žemaičiai, aukštaičiai...
Malonu buvo klausytis Marijampolės ansamblio, literačių iš Telšių bei Alytaus atliekamų etnografinių dainų, klubo „Sietynas" vadovo Ričardo Jurgelevičiaus žodžiais sukurto klubo himno ar jų skaitomų eilių.
Pravartu buvo susipažinti ir su tarmių šventėje dalyvavusių klubų veikla. Renginio metu trumpai apie veiklą papasakojo Lietuvoje bei Suvalkuose veikiančių literatų klubų atstovai. Suvalkų klubą „Vienybė" atstovavo vadovas Kazimieras Baranauskas, Jonas Nevulis, Juozas Varnelis, Kostas Leončikas.
Nuoširdžiai pabendravę prie vyno taurės, pasišnekučiavę, pasikeitę knygomis, aplankėmė rašytojų Žemaitės bei kunigo Jurgio Tilvyčio (Žalvarnio), kilusio iš Utenos rajono, kapus. Į kapines lydėjo „Sietyno" klubo literatas, inžinierius Romualdas Ivanauskas.
Už reikšmingą dėmesį lietuvių kalbai, jos tarmėms bei galimybę verdeniečiams dalyvauti tarmių šventėje Marijampolėje dėkojame Utenos rajono savivaldybės administracijai, merui, poetui Alvydui Katinui, administracijos direktoriaus pavaduotojai Zitai Ringelevičienei, Švietimo skyriaus vedėjui Romualdui Kraulišui, Utenos specialiosios mokyklos direktoriui Zenonui Misiūnui.

Regina Stakėnienė

 

 

 

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt