Vilniaus universiteto vargonininkas, Nacionalinės vargonininkų asociacijos prezidentas dr. Vidas Pinkevičius, apie vargonus rašo: „išmintingas, vienišas ir paslaptingas... Išmintingas, nes yra „sugėręs" tūkstantmečių kultūrą. Vienišas, nes jo nėra su kuo palyginti. Paslaptingas, nes jo negalima pamatyti. Jį galima tik girdėti – ir štai tada jis atsiskleidžia." O ir iš tikrųjų niekas būtų vargonai be žmonių, kurie sugeba juos prakalbinti. Gera, kad jau ketvirtąjį kartą susirinkę Utenos krašto bažnyčių maestro vargonininkai ir choristai puikia muzika ir giesmėmis 2011 m. lapkričio 22 d. vakarą šlovino Viešpatį svetingoje Utenos Dievo Apvaizdos šventovėje.

Labai liūdna, kad tarp visų jau nebebuvo paskutiniais metais į amžinuosius Tėvo namus iškeliavusių - Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios vargoninko a. a. Algimanto Černiausko, Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonininko a. a. Stasio Maciulevičiaus ir Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios vargonininko a. a. Juozapo Vilimo. Gyvenimas nesustoja vietoje, mirusius maestro pakeitė nauji vargonininkai - Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo studentas Simonas Turlo, muzikos mokytoja Vilma Valienė ir maestro Jonas Guogis. Kartu su naujaisiais vargoninkais vakaro šv. Mišiose, skirtose šv. Cecilijai bei vargonininkams ir bažnytinių chorų dalyviams, dalyvavo kitų parapijų bažnytiniai chorai ir jų vadovai: Leliūnų Šv. Juozapo ir Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčių - Žydrūna Čižienė, Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios - Danutė Zajančkauskienė, Spitrėnų Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčios - Antanas Mazūras, Sudeikių Švč. Mergelės Marijos bažnyčios - Zita Lukošiūnienė, vargonininko a. a. Jono Jurgelėno dukra, Tauragnų Šv. Jurgio bažnyčios - Jolanta Jurgelevičiūtė, Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios - Pranciškus ir Onutė Aleknavičiai, Jonas Guogis, Laima Gimbutienė, Užpalių Švenčiausios Trejybės bažnyčios - Aurelijus Janaudis bei Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios - Rita Deveikienė, kuri taip pat vargonininkauja ir Vyžuonų šv. Jurgio bažnyčioje.

Šv. Mišias aukojo Utenos, Molėtų ir Rokiškio dekanatų kunigai: Henrikas Kalpokas, Juozas Kuodis, Povilas Klezys, Mangirdas Maasas, Alfredas Puško, Povilas Stumbrys, Juozapas Čeberiokas ir Saulius Kalvaitis. Po šv. Mišių Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas ir Utenos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vidmantas Valinčius dėkojo mieliems maestro, įteikė gėlių, bei Utenos miesto jubilijaus proga išleistą knygą "Utena – mūsų miestas". Ypatingą padėkos žodį ir sveikinimą meras skyrė vyriausiam - Spitrėnų Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčios vargonininkui Antanui Mazūrui, kuris dar ir dabar važinėja iš Antalieptės ir šlovina Viešpatį Spitrėnų Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje.

 

Utena šiemet pažymėjo gražų jubiliejų – 750 metų. Kas būtų miestas be žmonių jį puoselėjančių ir kuriančių... Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu yra įsteigtas UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMAS UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SIMBOLIU (ATMINIMO ŽENKLU) "UTENAI – 750 METŲ", kuris yra skiriamas Utenos krašto piliečiams prisidėjusiems prie Utenos krašto garsinimo. Todėl šiame vakare Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, mero pavaduotojas Vidmantas Valinčius ir savivaldybės tarybos sekretorė Indra Malašičevienė įteikė apdovanojimus ilgametei Utenos muzikos mokyklos direktorei – Janinai Barčienei už ilgametį kūrybingą vadovavimą Utenos muzikos mokyklai, muzikinės kultūros puoselėjimą Utenos rajone bei išugdytą gausų profesionalių būrį. Apdovanojimas buvo įteiktas ir mūsų kraštiečiui, profesoriui Algirdui Vyžintui už nuopelnus lietuvių liaudies kultūrai, chorinio meno populiarinimą Utenos krašte ir Lietuvoje, istorinės atminties puoselėjimą bei bendradarbiavimą su vietos savivalda. Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebonas – Henrikas Kalpokas šios šventės rengėjas, mecenatas taip pat buvo apdovanotas šiuo garbingu apdovanojimu už aktyvią kultūrinę ir sielovadinę veiklą, darbą su jaunimu bei bendradarbiavimą su miesto ugdymo įstaigų bendruomenėmis. Ta pačia proga apdovanojimas buvo įteiktas ir kunigui, Obelių šv. Onos parapijos klebonui Sauliui Kalvaičiui už paslaugų socialinės atskirties žmonėms infrastruktūros plėtrą ir Pandėlio Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonui Kostui Balsiui už 2000 m. sudegusios Pakalnių bažnyčios atstatymą.

Tą vakarą buvo dar viena puiki šventė - šv. Cecilijos dieną savo gyvenimo auksinį jubiliejų šventė visų gerbiamas ir mylimas Panevėžio vyskupijos Utenos dekanato dekanas, Utenos Kristaus Žengimo į Dangų parapijos klebonas, garbės kanaunininkas Juozas Kuodis. Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas ir mero pavaduotojas Vidmantas Valinčius, svečiai iš Panevėžio, Rokiškio, Obelių bei uteniškiai nuoširdžiai sveikino jubiliatą, o jungtinis choras giedojo visiems ilgiausių metų.

Dėkojame visiems šiose iškilmingose šv. Mišiose dalyvavusiems, ypatigai ačiū - parapijų klebonams už šv. Mišių auką, už padrąsinimą, už gerumą, už bendrystę, už parapijų telkimą ir palaikymą. Už žodį ir meilę ateinančiam ir išeinančiam... Ačiū visiems maestro vargoninkams, bažnytinių chorų dalyviams už Viešpaties šlovinimą puikiomis giesmėmis.

 

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt