filologė Elena ČiužienėDaugiaprasmis reginių kaleidoskopas vis sukasi Kuktiškėse, knygnešio ir kryždirbio kiemelyje

 Regina Stakėnienė 

Pirmąjį vasaros šeštadienį, Šeštinių ir Tėvo dienos išvakarėse, dar gyvomis Poezijos pavasario nuotaikomis, Kuktiškių miestelio kultūros darbuotojos, bendruomenė, seniūnija sukvietė Utenos literatus į Poezijos ir knygos šventę E. ir A. Čiužų sodyboje. Sodybos šeimininkai- žinomi kraštiečiai: socialinių mokslų daktaras Antanas Čiužas bei filologė Elena Čiužienė. Būtent čia menkutėse grytelėse daugiau nei prieš šimtmetį kaimynystėje varganai gyveno ir kūrė to laikmečio svarbios asmenybės- liaudies meistras Antanas Deveikis (1819-1929), Lietuvą puošęs savo nuostabiais ornamentais padabintais kryžiais ir skulptūromis. Viena jų - „Archangelas Mykolas" puošia Utenos bažnyčios fasadą.

Šalia- žinomas knygnešys Liudvikas Kuliešius, kuris ir palaidotas Kuktiškėse . Gal prieš 20 metų buvo atnaujinamas paminklas prie jo kapo, tad girdėjosi ir gražių pažadų. Kuktiškiečiai savo pažadus tęsi - puoselėja ir džiaugiasi kiekvienu nauju radiniu, siejančiu nūdieną su praeities šviesuoliais . Elena ir Antanas Čiužai čia įsteigė muziejų ir Knygų prieglaudą. Šalia Antano ir Liudviko glaudžiasi kitų kartų rajono kultūros puoselėtojai, jų bibliotekos, eksponatai. Čia susitikome ir su „Verdenės" klubo literatu, ilgamečiu kultūros darbuotoju , nuėjusiu sudėtingą savo veiklos kelią, Jonu Juodvalkiu (1925-1993) ir skausmingai palikusį taip mylėtą savo kraštą, savo kūrybą ir beįsisiūbuojantį Atgimimą.

literatė kuktiškietė Zita DičiuvienėAtgimimą - lyg istorinę tąsą, Liudvikas Kuliešius gimtosios kalbos lietuvišką raštą puoselėjo spaudos draudimo metais (1864-1904), kurie tęsė 1815 metų Vienos kongreso nutarimą , įteisinusį Rytų Europos tautų nelygiateisiškumą. Atgimimo metu judėjome Europos link, atvirai skelbdami, - pasaulis nežino atvejo, kad svetimtaučiai uždraustų laisvę. Atviresnis pasaulis sužinojo ir knygnešio misiją. Išskirtinai lietuvišką. Todėl kuktiškiečiai didžiuojasi ir gerbia savo krašto reikšmingiausius, šviesiausius, kūrybingiausius žmones, įamžinę juos Stanislovo Karanausko, Klemenso Kupriūno ir kitų autorių sukurtoje skulptūroje, gražiai prie jų skambančia aukštaitiška kalba, dainomis, poezija. Čia visada prisimenamas, prisišaukiamas, mylimas ir laukiamas rašytojas Pranas Treinys, tiek daug šio krašto jausmų ir spalvų sudėjęs savose knygose.

Jau ketvirtą kartą į poezijos ir knygos šventę Kuktiškėse atvyko Utenos klubo „Verdenė" literatai.

Todėl, kad čia juos supranta, domisi ir laukia, kad čia gimtą kalbą puoselėti kvietė Liudvikas Kuliešius ir jam talkinęs menininkas Antanas Deveikis, kad čia jų gyvenimas suartino knygą ir meną, kad jie čia tebegyvena, priglaudę nūdienos kūrėjus, kad šalia duonos nuo seno čia buvo gerbiama knyga ir gimtasis raštas.

Kuktiškių krašto literatai Antanas Gasperaitis, Anelė Araminienė, Zita Dičiuvienė itin nuoširdžiai kalbėjo apie savo šaknis, gimtinę, tėvą, žmones. Netolimuose miesteliuose ar kaimuose gimę , užaugę verdeniečiai Antanas Stunžėnas, Regina Katinaitė – Lumpickienė, Audra Misiukaitė, Rima Lekandrienė mintimis , jausmais, dainomis šiltai papildė kukučių miestelio kūrėjus. Utenoje augusi Donata Prušinskaitė, netolimuose rajonuose gimę Arvydas Jurkaitis, Stepas Eitminavičius, Klemensas Kupriūnas, Bronislava Veikutienė taip pat turėtų kuo pasididžiuoti, papasakoti, supažindinti. Šį kartą ir jų vertybės- Kuktiškių krašto kultūra, savitumai, gebėjimas tas vertybes sukurti ir jomis pagarbiai naudotis.

Gera, kai sodžiuje kepama duona, su daina ruošiamas pienių medus, gebama išgirsti poeto širdies virpesį, dar ir dar pasikartoti, paskaityti gražų žodį .Istorija, emocijos, prasminga ramybė, sūrio baltumas, kmynų kvapas, dukros gražiu Vijolės vardu bučinys Antanines pasitinkančiam tėčiui, 19 a. lietuviška maldaknygė su knygnešio Liudviko įrašu, rūpestingai glostoma ponios Elenos rankose, dailiai ant lininių moterų suknelių bėgantys gintaro lašeliai...

Daugiaprasmis reginių kaleidoskopas vis sukasi Knygnešio ir Kryždirbio kiemelyje Kuktiškėse.

 Poezija iš renginio

Zita Dičiuvienė

Čiužų kiemelyje Kuktiškėse

 

Brangus šis kiemelis, užsukusiam šičia

 

Kuktiškiečiui tikram

Čia kryždirbio, knygnešio gryčia

Šviesa jų, išlikus ilgam.

 

Iš versmių išminties, iš giliausių

Praeitis čionai tyliai prabyla

Prisiliečia prie to, kas brangiausia

Per jausmą, per maldą, per tylą.

 

Už mūsų lietuvišką žodį, už raštą

Ar kryželio ažūrinę pynę

Kaip reikėjo mylėt savo kraštą

Kad net mirt nebaisu už Tėvynę!

 

Praeitis kartais grįžus prabyla

Lino raštais iš kraitinių skrynių

Per jausmą, per maldą, per tylą

Iš pasvirusių kryžių medinių.

Vasara

Jau pražydo rugiai, linai mėlynuoja

 

Dalgį papustęs šienpjovys uždainuoja

Ir kvepia medum plati pradalgė

Pasipuošus čiobreliais kalvos pasmakrė.

 

Gandras po pievą žirgloja orus

Ir nė debesėlio- toks tyras dangus!

Palieja aušra iš auksinės taurės

Ramybę ir meilę iš Dievo širdies.
Laiminga, apsvaigus palaima kvėpuoju

Ir maldą be žodžių kūrėjui aukoju.

 

 

 

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

2024 08 24 Ant paletes

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt