Regina Stakėnienė
Renginio „Gimtoji mūsų žemė" sumanytoja buvo 1984 metais tuometė „Verdenės" klubo koordinatorė Alma Eigerdienė. Per prabėgusius 29 klubo veiklos metus ir organizuotus 28 renginius „Gimtoji mūsų žemė", tapusius tradiciniais, mūsų gimtoji žemė, mūsų gyvenimai, mūsų likimai, mūsų talentai ar galimybės tarytum vaivorykštės spalvos kito, nyko,, blyško ar pasiekė dangų. Per tuos metus užaugo ne tik mūsų vaikai, bet ir vaikaičiai, taip pat neretai rašantys eiles, muzikuojantys ar puoselėjantys kitus menus. Tik „Gimtosios mūsų žemės" tradicijos nesutrukdė rūpesčiai, kartais itin nepalankūs orai, kenksmingai ir negeranoriškai nusiteikusi aplinka ir net nežinia kam paruošti tankai ištuštėjusioje Maironio gatvėje blokados metu.

Pastovių patalpų renginiams vesti niekada neturėjome. Tad mus priglausdavo kultūros įstaigos, mokyklos, rajono miesteliai ar pramonės įmonių klubai.


Šiais metais tradicinis renginys „Gimtoji mūsų žemė" vyko Utenos kraštotyros muziejuje. Ta proga prisiminėme visus, dalyvavusius Utenos literatų klubo „Verdenė" veikloje bei puoselėjusius ir kūrusius šio krašto literatūrą. Pagerbėme Amžinybėn išėjusius verdeniečius: Genovaitę Balčiūnienę, Viktorą Budzinskį, Joną Juodvalkį, Romualdą Katiną, Eugenijų Kondrotą, Genovaitę Masiulienę, Rapolą Šaltenį, Bronislovą Budriūnienę, Gediminą Gadliauską, Modestą Vaišnorą, Joną Mačenską, Serapiną Umbrasą bei klubo literatų almanacho „Verdenė" svečius: Valerijų Tichomirovą, Ramutį Būdvytį, Vaclovą Merkį, Eleną Vilkickienę, Vygantą Panavą. Per tą laiką net 19 klubo literatų išvyko gyventi, dirbti ar mokytis į užsienio šalis, kitus rajonus, kaimo gyvenvietes, netekę darbų ar sveikatos. Šiuo metu klubo veikloje dalyvauja apie 40 literatų. Žinoma, skaičius nesudėtingai gali kisti, didėti, nes Utenos kraštas visada buvo derlingas gabiais literatūros kūrėjais, puoselėtojais. Į klubo veiklą visada gali įsijungti ir kiti, tyliai ar nedrąsiai bandantys kūrybinę mintį. 28-ojoje „Gimtojoje mūsų žemėje" savo kūrybą skaitė M. Rožytė-Jurgelėnienė, R. Lekandrienė, V. Petronis, P. Panavas, G. Sudniūtė, B. Baravykienė, D. Prušinskaitė, G. Adiklinė, A. Misiukaitė, padainuodama savo kūrybos dainas, pritardama gitara.

 

Buvo smagu susitikti ir pasitarti apie kūrybinę veiklą ateityje. Aptarėme ir tai, kaip su savo kūryba įsiterpti į labai sparčiai kintantį pasaulį. Mūsų ateities vizija beveik nieko panašaus neturi su planais ir nuostatomis, kuriantis klubui 1983 metais. Vyresniųjų ar jaunimo mąstymas tapo kur kas labiau modernesnis, atviresnis, pasaulietinis. Veiklos pradžioje net apie knygų leidybą Utenoje niekas nedrįso svajoti. Nūdienos mintyse- greitai ir nebrangiai pasiekiamas virtualus pasaulis ir bendravimas. Mažytė gimtoji mūsų žemė tapo labai priartėjusio viso pasaulio Žemėje dalele.
Po renginio padūmavusią parūkavusią pavasarėjančią vėlyvą pavakarę neskubėdama grįžau namo į tolimiausią Utenos pakraštį. Ėjau tarytum alėja tarp buvusių ir esamų verdeniečių, mintyse dėkodama jiems už prabėgusius, įdomius, spalvingus, prasmingus, kūrybingus metus, linkėdama visiems puikios literatūrinės veiklos ateityje.
Reginos Stakėnienės nuotraukos:

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt